Home Servis › Uvedení do provozu

UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU

K čemu slouží uvedení do provozu?

Uvedení do provozu je nutné pro uznání záruky na spotřebič a jeho záruční opravy. Dále např. také pro kolaudaci novostavby. Uvést spotřebič do provozu musí provést autorizovaný servis vyškolený výrobcem spotřebiče, aby byl zajištěn bezpečný provoz plynového spotřebiče.

Před příjezdem servisního technika a uvedením výrobku do provozu:

 • Zkontrolujte, zda je místnost umístění výrobku řádně uklizena a zbavena všech stavebních zbytků. Nasáté zbytky izolace, vrtná drť atd. mohou způsobit vážné poškození výrobku, na které se záruka nevztahuje.
 • Informujte se u montážní firmy o naplnění otopné soustavy na předepsaný tlak dle návodu k obsluze nebo projektové dokumentace a současně se dotazem ujistěte, že bylo provedeno před naplněním otopné soustavy správné propláchnutí rozvodů, z důvodu vypláchnutí všech nečistot z potrubí. Toto je potřeba provést i u nové instalace.
 • Připravte si potřebnou dokumentaci pro servisního technika (doklad o koupi výrobku, platnou revizi komínu, revizi plynové přípojky, revizi elektrického připojení a popřípadě i projektovou dokumentaci pro nastavení výkonu kotle na vypočtené parametry). Kontaktujte servisního technika k připojení a uvedení výrobku do provozu, jen pokud máte připojen plynoměr (u tekutého plynu, pokud je naplněná nádrž), je dohotovený celý odtah spalin a pokud je připojeno instalační potrubí k výrobku.
 • V trvale neobydlených domech doporučujeme aplikovat ochranný protizámrazový prostředek do otopné vody dle pokynů v instalačním návodu daného výrobku. Použití jiných, než doporučených prostředků je zakázáno. Tyto prostředky mohou způsobit poruchu nebo poškození výrobku i celé otopné soustavy. Rovněž je zakázána aplikace těsnících prostředků v otopné soustavě. V rámci Záruční opravy nelze požadovat odstranění závad, které vzniknou použitím nevhodných protizámrazových, antikorozních a těsnících prostředků v otopné soustavě.

Jak dlouho trvá uvedení do provozu?

Uvedení do provozu trvá v průměru 2 – 3 hodiny, záleží hlavně na složitosti dané práce.

Co všechno musíte technikovi předložit, aby mohl potvrdit záruční list při nové instalaci?

 • Revizi plynu F - rozvod plynu, G - spalování
 • Revizi elektro (pouze nachází-li se kotel v koupelně)
 • Revizi spalinových cest provedenou po montáži nového spotřebiče (nelze uvést do provozu nový spotřebič se „starým“ komínem bez nové revize spalinové cesty!)
 • Záruční list od výrobce zařízení s vyplněným prodejcem zařízení a vyplněnou montážní firmou

www.servis-plus.cz
Ceník servisních činností naleznete ... zde.
Osvědčení a certifikáty naleznete ... zde.

Co obsahuje uvedení do provozu?

 • kontrola dokumentů a revizních zpráv (elektro, plyn, kouřová cesta)
 • kontrola těsnosti plynových spojů ve spotřebiči včetně připojovacího šroubení
 • kontrola těsnosti spojů topné a užitkové vody v kotli
 • kontrola správnosti hydraulického zapojení
 • kontrola správné funkčnosti spotřebiče
 • posouzení umístění spotřebiče, resp. prostoru, kde je umístěn (kubatura, přísun vzduchu apod.)
 • seřízení kotle na topný potřebný výkon
 • odzkoušení bezpečnostních a provozních prvků kotle
 • připojení a nastavení regulace
 • kontrola/nastavení spalovacího procesu analyzátorem
 • úprava parametrů v servisních úrovních kotlových jednotek a regulátorech
 • zaučení obsluhy, přednastavení prostorového regulátoru...
 • vyhotovení servisního zápisu o uvedení do provozu
 • vyplnění a potvrzení záručního listu

Uvedení nového plynového kotle do provozu, montáž a zapojení prostorového termostatu, není součástí kupní ceny plynového kotle. Tyto náklady spolu s cestovními náklady našeho servisního technika hradí zákazník.

Záruční doba

Registrujte svůj kotel na www.servis-plus.cz a získejte tak zdarma službu SERVIS. Služba SERVIS Vám hlídá termíny pravidelné roční údržby, která je podmínkou bezpečného a ekonomického provozu Vašeho zařízení, navíc máte dokonalý přehled o běhu záruční doby. Zaregistrováním výrobku se Vám automaticky prodlouží záruční doba o 6 měsíců.

Přehled prodloužených záruk:

1. PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA 30 MĚSÍCŮ

 • dvouletá záruka
 • s registrací na internetu s bonusem: 24 + 6 měsíců

2. PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA 5 LET

 • pětiletá záruka
 • jednorázová platba: 2 100 Kč s DPH

3. PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA 5 LET V KOMBINACI S PRAVIDELNOU ÚDRŽBOU KOTLE

 • pětiletá záruka s pravidelnou roční údržbou kotle garantovanou Bosch
 • bezstarostný provoz zařízení
 • autorizovaný servisní technik z Vašeho okolí
 • telefonická podpora
 • roční platba: 2 599 Kč s DPH (celkem 4x za 5 let)