Home Servis › Pravidelná servisní kontrola

PRAVIDELNÁ SERVISNÍ KONTROLA KOTLE

Údržba plynových kotlů

Pod pojmem „pravidelná servisní kontrola kotle“ rozumíme pravidelnou roční údržbu, vyčištění a seřízení plynového kotle a kontrolu bezpečnostních prvků plynového kotle.

Pro bezporuchový provoz plynového kotle během topné sezony můžete předcházet závadám údržbou kotle.

Roční kontrola plynového zařízení

U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je jednou z podmínek pro případné uznání záruky i pravidelný roční servis – roční kontrola - prováděný smluvní servisní firmou výrobce. Tato pravidelná servisní prohlídka plynového kotle by měla být provedena nejdéle 12 měsíců od uvedení plynového kotle do provozu, případně od provedení předchozí servisní prohlídky mimo topnou sezonu - t.j. od dubna do srpna. To by mělo platit i u plynových kotlů, které byly do provozu uvedeny během topné sezóny. A to hlavně pro velké časové vytížení servisních techniků, zejména těsně před zahájením topné sezóny z důvodu provádění oprav a uvádění nových plynových kotlů do provozu.
Roční prohlídka je podmínkou pro uznání prodloužené záruky.

Pro bezchybnou funkci je nutné plynový kotel prohlédnout každých 12 měsíců, a to bez ohledu na skutečnost, že plynový kotel nevykazuje žádnou známku poruchy. Oprava plynového kotle je otázkou několika hodin, ale dostupnost servisního technika či náhradního dílu může opravu prodloužit na několik dní, což přináší v období zimních měsíců problémy s obýváním nevytápěných prostor. Předejít těmto komplikacím můžete snadno. Nepodceňujte význam roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika již teď.  KONTAKT

Co se provádí při servisní kontrole plynového kotle:

 • kontrola dokumentů a revizních zpráv (elektro, plyn, spalinová cesta)
 • kontrola těsnosti plynových spojů ve spotřebiči včetně připojovacího šroubení
 • kontrola těsnosti spojů topné a užitkové vody v kotli
 • dotažení spojů v kotli
 • vyčištění výměníku kotle
 • vyčištění nasávacího potrubí kotle
 • kontrola správnosti hydraulického zapojení
 • kontrola správné funkčnosti spotřebiče
 • posouzení umístění spotřebiče, resp. prostoru, kde je umístěn (kubatura, přísun vzduchu apod.)
 • seřízení kotle, kontrola spalin dle TPG 704 01
 • odzkoušení bezpečnostních a provozních prvků kotle
 • připojení a nastavení regulace
 • u kondenzačních kotlů se provede kontrola spalovacího procesu analyzátorem
 • topná zkouška
 • vyhotovení zápisu o servisní prohlídce popř. zápis prohlídky do záručního listu

Seznam dokumentů, které je nutno předložit technikovi při servisní prohlídce kotle:

 • platnou revizi plynu F-rozvod plynu, G-spalování
 • platnou revizi elektro (pouze nachází-li se kotel v koupelně)
 • platnou revizi komína popř. kladný posudek kouřové cesty
 • záruční list od výrobce zařízení (je-li zařízení v záruce)

Proč čistit plynový kotel:

Především u atmosferických kotlů typu A a B  je to z důvodu bezpečí. Vlivem zanesení výměníku a hořáku kotle, dochází ke špatnému spalování, při němž vzniká životu nebezpečný oxid uhelnatý CO. Oxid uhelnatý je bez zápachu, silně jedovatý plyn. Blokuje přenášení kyslíku krví. Jeho vazba na červené krevní barvivo hemoglobin, je až 300x silnější než vazba kyslíku. Proto i malá koncentrace oxidu uhelnatého, zablokuje schopnost krve vázat a přenášet kyslík, vzniká tak bolest hlavy nevolnost a často i smrt.
Otravy oxidem uhelnatým zaujímají mezi ostatními otravami první místo na světě. V České republice zemře na otravu oxidem uhelnatým průměrně 137 lidí za rok. Zbytečně.
Dalším důvodem je nemalá úspora plynu. Zanesený výměník kotle má malou účinnost a náklady na vytápění a ohřev teplé vody rapidně rostou.
V neposlední řadě je u znečištěného kotle zvýšená náchylnost k poruchám. Velké procento poruch je způsobeno špatným provozováním plynového kotle. Znečištěním spalovací komory dochází  k přehřívání a často spálení výměníku. Špatné seřízení expanzomatu, tlaku topné vody nebo nefunkčního odvzdušňovacího ventilu, má na svědomí další a další závady, které několikrát převyšují cenu servisní prohlídky.
Nejvhodnější doba na servisní prohlídku je duben až srpen. V letních měsících mají servisní technici nejméně práce a kotli se můžou stoprocentně věnovat. V podzimních a zimních měsících je hodně oprav, které se snažíme upřednostnit. Čekací doby na vyčištění jsou pak zbytečně dlouhé

Servisní prohlídku, včetně cestovného, hradí zákazník (dle platného ceníku).

Měření spalin analyzátorem TESTO 310 nebo TESTO 330, vyhotovení protokolu o měření emisí dle TPG 704 01 čl. 8.3.2.

Změnami v normě TPG 704 01, která stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, se při uvádění plynových spotřebičů v provedení B (tj. spotřebičů, které odebírají spalovací vzduch přímo z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny odvádějí do vnějšího prostředí komínem nebo kouřovodem) do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu, musí z bezpečnostních důvodů provést měření:
a) koncentrace CO ve spalinách;
b) koncentrace CO v ovzduší u spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou;
c) tahu komína;
d) teploty spalin.
Podle platných TPG 704 01 čl. 8.3.2 má servisní technik povinnost provádět tato měření.
Dle čl. 8.3.3 na základě hodnot CO naměřených ve spalinách stanoví revizní technik v revizní zprávě plynového zařizení, návrh termínu provedení servisu spotřebiče. V případě koncentrace CO vyšší než 1000 ppm se stanoví návrh na okamžité odstavení spotřebiče z provozu.
Tyto změny reagují na stále se zvyšující počet případů otravy oxidem uhelnatým (CO) u spotřebičů v provedení B vzhledem k jejich nevhodnému umístění, kde jejich provoz ohrožuje zdraví a životy osob užívajících společné prostory. (Spotřebiče v provedení B odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou - plynové kotle, průtokové ohřívače vody, topidla...).

Ceník servisních činností naleznete ... zde.
Osvědčení a certifikáty naleznete ... zde.